Regulamin sklepu

§ 1
Postanowienia wstępne.

 

 1. Sklep internetowy eatyx, dostępny pod adresem internetowym eatyx.com (z uwzględnieniem podstron oraz zakładek znajdujących się pod tym adresem), prowadzony jest przez eatyx Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0001005514, REGON: 523795322, NIP: 6772487175, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 10.000.000,00 zł, numer rejestrowy BDO: 000597279.
 2. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Użytkownik po zaakceptowaniu treści Regulaminu zobowiązany jest do jego przestrzegania. Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu oraz usług świadczonych za jego pośrednictwem jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
 3. Regulamin o aktualnie obowiązującej treści jest nieodpłatnie udostępniany w Sklepie, za pośrednictwem odnośnika dostępnego na stronie głównej Sklepu www.eatyx.com oraz w wersji drukowanej w siedzibie Sprzedawcy.
 4. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez użytkownika Sklepu poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu (Regulamin do pobrania w formacie .pdf).
 5. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§ 2
Definicje.

 

 1. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 2. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu realizacji Zamówienia i płatności za kupowane Produkty.
 3. Klient – każdy podmiot składający Zamówienie w Sklepie (Konsument, Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta), przy czym Klientem może być wyłącznie:
   1. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (tj. osoby, które ukończyły 18 rok życia, nieubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo), lub
   2. osoba prawna;
   3. jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Konto – konto Klienta w Sklepie oraz Systemie, w którym są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 6. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów albo opakowań Produktów.
 7. Panel Klienta Systemu – funkcjonalność Systemu, umożliwiająca Klientowi śledzenie wszystkich operacji, związanych z realizacją jego Zamówienia.
 8. Produkt – dostępna w dniu składania zamówienia w ofercie Sklepu rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, co do której prawo własności przysługuje Sprzedawcy.
 9. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która korzysta ze Sklepu; w przypadku osoby fizycznej za Przedsiębiorcę uważa się osobę fizyczną składającą Zamówienie w Sklepie internetowym w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy Sprzedaży wynika, że posiada ona dla niej charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 10. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnych bezpośrednio związanych z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej czynności wynika, że nie posiada ona dla tej osoby zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 11. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 12. Sklep – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.eatyx.com (z uwzględnieniem podstron oraz zakładek znajdujących się pod tym adresem).
 13. Sprzedawca – eatyx Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0001005514, REGON: 523795322, NIP: 6772487175, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 10.000.000,00 zł, duży przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
 14. System – system informatyczny, który umożliwia realizację funkcjonalności opisanych w Regulaminie.  
 15. Umowa Sprzedaży – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 16. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827, t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 287 z późn. zm.).
 17. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204, t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 344 z późn. zm.).
 18. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 

 

§ 3
Kontakt ze Sklepem.

 

 1. Adres Sprzedawcy: eatyx Polska sp. z o.o., Al. 3 Maja 9, 30‑062 Kraków.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@eatyx.shop
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: + 48 696 036 564 (opłata za połączenie zgodna z pakietem taryfowym operatora).
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 74114010810000437875001008.
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów wskazanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dniach od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 9:00-17:00.

 

§ 4
Wymagania techniczne. Usługi elektroniczne.

 

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i zainstalowaną przeglądarką internetową,
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  3. włączona obsługa plików cookies – niezbędne w celu złożenia Zamówienia, przy czym szczegóły dotyczące plików cookies wykorzystywanych w Sklepie znaleźć można w Polityce Prywatności
 2. Publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności Klienci powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 3. W ramach Sklepu zabronione jest korzystanie przez użytkowników z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i treści innych serwisów oraz portali, do których może zostać przekierowany Klient, korzystając z linków umieszczonych w Sklepie internetowym (np. firm kurierskich, czy operatorów płatności).
 5. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu nieodpłatnie następujące usługi elektroniczne na rzecz Klientów:
  1. umożliwianie Klientom składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
  2. umożliwienie przeglądania materiałów i treści zamieszczonych w Sklepie internetowym;
  3. Konto – w przypadku rejestracji;
  4. Koszyk;
  5. Formularz kontaktowy;
  6. Newsletter.
 6. Korzystanie z którejkolwiek z wyżej wymienionych usług elektronicznych nie może być w żaden sposób wykorzystywane do dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
 7. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych można składać na zasadach określonych w § 19 Regulaminu.
 8. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików cookies, a także możliwości określenia przez Klienta warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Klienta telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się na stronie internetowej www.eatyx.com Polityce Prywatności

 

§ 5
Informacje ogólne.

 

 

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane w szczególności siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Sprzedawca oświadcza, że treści dostępne w Sklepie nie mają charakteru bezprawnego, a Sprzedawca posiada wszelkie prawa do ich rozpowszechniania.
 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
 4. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych w Formularzu zamówienia, umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 5. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT), chyba że zaznaczono inaczej w odniesieniu do danego przypadku.
 6. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt, koszt dostawy Produktu do Klienta oraz koszt dodatkowy, który może być związany z wybraną przez Klienta formą płatności, o których to kosztach Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia – w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 7. Gdy charakter przedmiotu Umowy Sprzedaży nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za dostawę będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
 8. W każdym przypadku obniżenia ceny Produktu obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dany Produkt jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego Produktu, która obowiązywała w okresie od dnia oferowania tego towaru lub tej usługi do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki. W przypadku Produktów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności, obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się informację o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki.
 9. Sprzedawca może organizować akcje promocyjne, polegające m. in. na przekazywaniu określonym Klientom kodów rabatowych lub kuponów promocyjnych, których zasady będą określone w odrębnych regulaminach, publikowanych na stronie Sklepu. W § 17 Regulaminu określono zasady akcji promocyjnej „Kod rabatowy”.
 10. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem są określone na stronie produktowej lub w inny właściwy dla danego Produktu sposób, w ramach Sklepu. Jeśli Produkt nie posiada określonych cech, właściwości lub funkcji (np. jest to produkt outletowy), Sprzedawca w wyraźny sposób poinformuje o tym Klienta przed złożeniem przez niego Zamówienia.

 

§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie. Koszyk.

 

 1. Usługa Konta to usługa świadczona przez Sprzedawcę, która jest świadczona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony w celu pełnego korzystania ze wszystkich funkcji Sklepu internetowego.
 2. Sprzedawca dodatkowo, na rzecz Klientów, którzy utworzyli Konto, świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące usługi:
  1. podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez Klienta do Konta (za pomocą przeglądarki);
  2. przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta historii Zamówień,
  3. umożliwienie zmiany danych Klienta w ramach Konta.
 3. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji podając imię, nazwisko, adres zamieszkania/siedziby, nr telefonu, NIP (w przypadku Przedsiębiorców i Przedsiębiorców z uprawnienia Konsumenta), adres e-mail i hasło, a także zaznaczyć oświadczenie o zapoznaniu się oraz wyrażeniu zgody na związanie postanowieniami Regulaminu oraz Polityki Prywatności Sklepu.
 4. Aby uzyskać dostęp do swojego Konta po wypełnieniu Formularza rejestracji należy potwierdzić rejestrację klikając w link wysłany na adres e-mail podany w Formularzu rejestracji.
 5. Alternatywnie do czynności dokonanych zgodnie z ust. 3 i 4 powyżej, istnieje możliwość zalogowania się do Sklepu z wykorzystaniem konta w portalu Google lub z wykorzystaniem konta w portalu Facebook lub z wykorzystaniem Apple ID (korzystanie przez Klienta z zewnętrznych usług uwierzytelniających w celu zalogowania odbywa się zgodnie z zasadami świadczenia tych usług przez podmioty zewnętrzne i nie jest przedmiotem niniejszego Regulaminu).
 6. W ramach Konta istnieje możliwość ustawienia niektórych dodatkowych danych, które następnie będą mogły być automatycznie uzupełnione podczas dokonywania Zamówienia.
 7. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 8. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 9. Umowa o świadczenie usług Konta zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia rejestracji, wysłanego przez Sprzedawcę na adres e-mail podany przez Klienta.
 10. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3. Usunięcie Konta stanowi wypowiedzenie umowy o posiadanie takiego konta, zawartej na czas nieokreślony.
 11. Usługa Koszyka to usługa świadczona przez Sprzedawcę za pomocą odpowiedniej podstrony Sklepu internetowego, pozwalająca Klientom na wybranie Produktów w celu złożenia Zamówienia.
 12. Usługa Koszyk świadczona jest nieodpłatnie i ma ona charakter jednorazowy obejmujący czas, w jakim w Koszyku znajdują się niezakupione Produkty. Korzystanie z usługi Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do Koszyka. Usługa Koszyka ulega zakończeniu z chwilą dokonania złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta, zgodnie z jego wolą.

 

§ 7
Zasady składania Zamówienia.

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk Dodaj do koszyka (lub równoznaczny);
 2. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 3. wybór opcji kontynuuj zakupy, jeśli chce się dodać kolejne Produkty do Zamówienia lub wybór opcji przejdź do koszyka, jeśli do Zamówienia dodano już wszystkie Produkty, które mają nim być objęte;
 4. wybór formy płatności i dostawy spośród dostępnych w czasie składania Zamówienia w Sklepie;
 5. wprowadzenie kodu rabatowego – jeśli Klient takim dysponuje i chce go wykorzystać;
 6. wybór opcji przejdź dalej;
 7. wybór, czy chce się otrzymać fakturę VAT;
 8. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych do faktury i danych odbiorcy Zamówienia, jeśli są inne niż dane do faktury;
 9. jeżeli się zalogowano – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie pól, które nie uzupełniły się automatycznie;
 10. zaznaczenie oświadczenia o akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności;
 11. kliknięcie przycisku kupuję;
 12. opłacić Zamówienie (wraz z kosztami jego dostawy) w terminie 48 godzin.

 

 

§ 8
Dostawa i płatność.

 

Aktualne informacje na temat dostępnych sposobów dostawy zamówienia znajdują się na podstronie Sklepu Koszty dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na podstronie Sklepu Metody Płatności.

 

§ 9
Wykonanie Umowy Sprzedaży.

  

 1. Warunkiem zawarcia między Klientem a Sprzedawcą Umowy Sprzedaży jest złożenie przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej przypisany do Konta bądź na adres poczty elektronicznej podany w trakcie składania Zamówienia. Wiadomość ta nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta. Jest ona jedynie informacją, że Sprzedawca zamówienie otrzymał.
 3. Sprzedawca po zweryfikowaniu, że Zamówienie może zostać przyjęte do realizacji, wysyła Klientowi wiadomość o przyjęciu Zamówienia. Wiadomość ta zawierać powinna co najmniej załączoną treść niniejszego Regulaminu, potwierdzenie Sprzedawcy zawarcia Umowy Sprzedaży i informację o przysługującym kupującemu prawie odstąpienia od Umowy Sprzedaży (jeżeli prawo takie mu przysługuje). Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia zostaje zawarta między Klientem a Sprzedawcą Umowa Sprzedaży.
 4. W przypadku braku Produktów w magazynie uniemożliwiających zrealizowanie Zamówienia w całości, Klient w terminie 24 godzin od złożenia Zamówienia zostanie poinformowany przez Sprzedawcę wiadomością e-mail na adres poczty elektronicznej przypisany do Konta bądź na adres poczty elektronicznej podany w trakcie składania Zamówienia o niemożliwości zrealizowania Zamówienia w całości. Klient otrzyma propozycję modyfikacji Zamówienia polegającej na zmianie terminu wysyłki całości Zamówienia lub podziału Zamówienia na kilka wysyłek z różnymi terminami Zamówienia. W przypadku akceptacji modyfikacji Zamówienia, Klient powinien potwierdzić to w terminie 24 godzin od otrzymania wiadomości od Sprzedawcy. W przypadku braku potwierdzenia we wskazanym terminie, Zamówienie uznaje się za anulowane.
 5. Z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia modyfikacji Zamówienia zostaje zawarta między Klientem a Sprzedawcą Umowa Sprzedaży. Sprzedawca następnie niezwłocznie wysyła Klientowi wiadomość o przyjęciu zamówienia. Wiadomość ta zawierać powinna co najmniej załączoną treść niniejszego Regulaminu, potwierdzenie Sprzedawcy zawarcia Umowy Sprzedaży i informację o przysługującym kupującemu prawie odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia zostaje zawarta między Klientem a Sprzedawcą Umowa Sprzedaży.
 6. Użytkownik ma możliwość śledzenia Zamówienia, za pomocą Panelu Klienta Systemu.
 7. Minimalny czas trwania zobowiązań Klienta wynikających z Umowy Sprzedaży trwa do czasu skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub do upływu terminów, w których Klient z takiego prawa może skorzystać.
 8. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim i według prawa polskiego.

 

 

§ 10
Warunki wykonania Umowy Sprzedaży.

 

 1. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 48 godzin od chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę lub zatwierdzenia przez Kupującego Zamówienia. W przypadku nieopłacenia przez Klienta ceny Zamówienia w tym terminie, bezskuteczny upływ tego terminu będzie traktowany jako odstąpienie przez Sprzedawcę od Umowy Sprzedaży. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta przy składaniu Zamówienia.
 2. Produkty objęte Zamówieniem zostaną wysłane (przekazane podmiotowi dostarczającemu przesyłki) przez Sprzedawcę w terminie 48 godzin od momentu otrzymania pełnej płatności za Produkty przez Sprzedawcę, z zastrzeżeniem § 9 ust. 4 Regulaminu.
 3. Wysyłka produktów objętych Zamówieniem odbędzie się w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 4. Przewidywany czas dostawy Produktów wskazany jest na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce Koszty dostawy i jest on uzależniony od wybranego przez Klienta sposobu dostawy, przy czym w każdym przypadku termin dostawy do Klienta Produktów objętych Zamówieniem wynosi do 30 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Na łączny czas oczekiwania przez Klienta na otrzymanie Produktów objętych Zamówieniem składa się czas przygotowania Produktów do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas dostarczenia Klientowi tych Produktów pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 5. Dostawa Produktu odbywa się tylko i wyłącznie na terenie Polski.
 6. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 7. Jeśli Klient wyrazi przy składaniu Zamówienia wolę otrzymania faktury VAT, jest ona wystawiana przez Sprzedawcę w formie elektronicznej i przesyłana Klientowi na adres e-mail podany podczas składania Zamówienia, chyba że Klient wyraźnie wyrazi wolę otrzymania faktury w formie papierowej lub otrzymania faktury elektronicznej na inny adres e-mail.

 

§ 11
Uprawnienia Klienta.

 

 1. Umowa Sprzedaży zawarta przez Konsumenta ze Sprzedawcą jest Umową zawartą na odległość i mają do niej zastosowanie regulacje Ustawy o prawach konsumenta, dotyczące umów zawieranych na odległość, w tym prawa odstąpienia od umowy, z wyjątkiem przypadków określonych w § 12 ust. 12 Regulaminu. Regulacje Ustawy o prawach konsumenta w zakresie dotyczącym prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość mają zastosowanie również do zawartych przez Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta ze Sprzedawcą Umów Sprzedaży.
 2. Do każdej Umowy Sprzedaży Produktu zawieranej przez Klienta ze Sprzedawcą zastosowanie mieć będą przepisy powszechnie obowiązującego prawa dotyczące odpowiedzialności za zgodność produktu z umową sprzedaży, z zastrzeżeniem § 14 Regulaminu.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny za dostawę Produktów objętych Zamówieniem. Sprzedawca ponosi także odpowiedzialność za utratę, ubytek, uszkodzenie przesyłki zawierającej Produkty lub nieterminową dostawę, w czasie od wydania jej do przewozu do dostarczenia do miejsca przeznaczenia (z zastrzeżeniem postanowień § 14 Regulaminu).
 4. Klient powinien zwrócić należytą uwagę na stan przesyłki zawierającej Produkty objęte Zamówieniem przy jej odbiorze, w szczególności czy przesyłka nie jest została uszkodzona lub zniszczona.

 

§ 12
Prawo Konsumenta oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta do odstąpienia od umowy.

 

 1. Umowa Sprzedaży zawarta przez Konsumenta ze Sprzedawcą jest umową zawartą na odległość i mają do niej zastosowanie regulacje Ustawy o prawach konsumenta, dotyczące umów zawieranych na odległość, w tym prawa odstąpienia od umowy, z wyjątkiem przypadków określonych w § 12 ust. 12 Regulaminu. Regulacje Ustawy o prawach konsumenta w zakresie dotyczącym prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość mają zastosowanie również do Umów Sprzedaży zawartych przez Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta ze Sprzedawcą. Klient będący odpowiednio Konsumentem lub Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów (z wyjątkiem kosztów opisanych w ust. 6, ust. 10 zdanie drugie oraz ust. 11 poniżej) zgodnie z przepisami art. 27-38 Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która:
  1. obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, jego partii lub części,
  2. polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów.
 3. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży odbywa się poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może być złożone w formie wiadomości e-mail na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@eatyx.shop, jak również wysłane za pomocą tradycyjnej poczty na adres Sprzedawcy: eatyx Polska Sp. z o.o., AL. 3 MAJA 9, 30-062 KRAKÓW. Prawo odstąpienia można również zrealizować poprzez przesłanie do Sprzedawcy wypełnionego formularza odstąpienia (Formularz do pobrania w formacie .pdf) lub formularza stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. W celu usprawnienia obsługi i zapewnienia jej najwyższej jakości, Klient proszony jest o dołączenie dowodu zakupu do zwracanych Produktów. Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. W przypadku przesłania przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w formie wiadomości e-mail, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta na podany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Umowa Sprzedaży uważana jest za niezawartą. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta zobowiązany jest do zwrotu zakupionych Produktów niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem.
 6. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktów.
 7. Zwracany Produkt powinien zostać odesłany na adres Fulfilio Sp. z o.o., ul. Łubińska 10, 05-532 Łubna, Budynek B (eatyx).
 8. Zwrot płatności na rzecz Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Sprzedawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta w oświadczeniu o odstąpieniu wskaże wyraźnie inny sposób zwrotu pieniędzy, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. W przypadku poniesienia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta kosztów wysyłki Produktu, koszty te również podlegają zwrotowi. Jeśli jednak Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 11. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, za które Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości,
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  3. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  4. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
  5. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  6. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaną nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
  8. w której Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji, jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niże te, których Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów,
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej,
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
  13. o dostarczenie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął spełnienie świadczenia za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości,
  14. o świadczenie usług, za które Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta.

§ 13
Odpowiedzialność wobec Konsumenta oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży.

 

 1. Reklamacje rozpatrywane są w oparciu o przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta, jeżeli sprzedany Produkt jest niezgodny z zawartą Umową Sprzedaży. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży uregulowana jest w przepisach Ustawy o prawach konsumenta, w szczególności art. 43a i nast. Ustawy o prawach konsumenta.
 3. W razie niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, Klient, o którym mowa w ust. 2 powyżej, może żądać naprawy Produktu lub wymiany. Jeżeli doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, Sprzedawca może:
  1. dokonać wymiany Produktu, gdy Klient żąda naprawy, lub
  2. naprawić Produkt, gdy Klient żąda wymiany.
  Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy bierze się pod uwagę wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, wartość Produktu zgodnego z Umową Sprzedaży oraz nadmierne niedogodności dla Klienta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży.
 4. W przypadkach wskazanych w ust. 3 lit. a-b Klient udostępnia Sprzedawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie, a Sprzedawca odbiera od Klienta Produkt na swój koszt. Szczegóły odbioru są uzgadniane indywidualnie w ramach danej reklamacji. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany Produktu w rozsądnym czasie od chwili, w której Klient poinformował Sprzedawcę o niezgodności Produktu i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Klient go nabył. Sprzedawca ponosi koszty naprawy lub wymiany Produktu, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów. Klient nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Produktu, który następnie został wymieniony.
 5. W razie niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, Klient, o którym mowa w ust. 1, może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli:
  1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży zgodnie z ust. 3;
  2. Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży zgodnie z ust. 4;
  3. brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową Sprzedaży;
  4. brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy Sprzedaży bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 3;
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 6. Obniżona cena pozostaje w takiej proporcji do ceny Produktu wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z Umową Sprzedaży pozostaje do wartości Produktu zgodnego z Umową Sprzedaży. Sprzedawca zwraca Klientowi kwoty należne wskutek obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny.
 7. Klient, o którym mowa w ust. 2 powyżej, może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeśli niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży jest istotna. Nie może on odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeśli niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży jest nieistotna. Domniemywa się, że niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży jest istotna. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży Klient niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Klientowi cenę Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania Produktu lub dowodu odesłania Produktu. Jeżeli niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży dotyczy jedynie niektórych Produktów dostarczonych na podstawie Umowy Sprzedaży, Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży jedynie w odniesieniu do tych Produktów, a także w odniesieniu do innych Produktów nabytych przez Klienta wraz z Produktami niezgodnymi z Umową Sprzedaży, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Klient zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z Umową sprzedaży.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży, jeżeli Klient, o którym mowa w ust. 2 powyżej, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od następujących wymogów zgodności z Umową Sprzedaży:
  1. nadawanie się do celów, do których zazwyczaj używa się Produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  2. występowanie w takiej ilości i posiadanie takich cech, w tym trwałości i bezpieczeństwa, jakie są typowe dla Produktu tego rodzaju i których Klient może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Produktu oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie;
  3. dostarczanie Produktu z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Klient może rozsądnie oczekiwać;
  4. posiadanie takiej samej jakości Produktu jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Klientowi przed zawarciem Umowy Sprzedaży, oraz odpowiadanie opisowi takiej próbki lub takiego wzoru– oraz odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.
 10. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży istniejącą w chwili dostarczenia Produktu i ujawnioną w ciągu dwóch lat od chwili dostarczenia Produktu, chyba że termin przydatności Produktu do użycia jest dłuższy. Domniemywa się, że niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży, która ujawniła się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Produktu, istniała w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Produktu lub charakterem niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży.
 11. W przypadku wykonywania roszczeń lub uprawnień z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, reklamacje należy składać na adres: eatyx Polska Sp. z o.o., AL. 3 MAJA 9, 30-062 KRAKÓW lub za pośrednictwem poczty elektronicznej sklep@eatyx.shop.
 12. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta zostaną poinformowani przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy do żądania w terminie określonym w zdaniu pierwszym oznacza uznanie żądania za uzasadnione.
 13. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera Klient powinien sprawdzić stan przesyłki, w szczególności czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu lub zniszczeniu w transporcie. W szczególności Klient powinien zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, do otwarcia przesyłki powinno dojść w obecności kuriera lub pracownika operatora pocztowego, po czym – w wypadku uszkodzenia Produktu – należy sporządzić protokół szkody z udziałem kuriera lub pracownika operatora pocztowego oraz skontaktować się ze Sprzedawcą.

 

§ 14
Postanowienia dotyczące Klientów niebędących Konsumentami oraz Przedsiębiorcami z uprawnieniami Konsumenta.

 

 1. Niniejszy paragraf Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami oraz Przedsiębiorcami z uprawnieniami Konsumenta.
 2. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta, o którym mowa w ust. 1 powyżej, korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 3. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta, o którym mowa w ust. 1 zostaje wyłączona.
 4. Ani Sprzedawca ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.
 5. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Sprzedawcy, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Klienta, o którym mowa w ust. 1 powyżej, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny za Produkty oraz kosztów dostawy z tytułu ostatniej Umowy Sprzedaży i obejmuje jedynie rzeczywiście poniesioną szkodę (z wyłączeniem utraconych korzyści).
 6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 7. W odniesieniu do Klientów, o których mowa w ust. 1 powyżej, Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

 

§ 15
Formularz kontaktowy.

 

 1. Usługa formularza kontaktowego to usługa świadczona przez Sprzedawcę za pomocą odpowiedniej podstrony Sklepu - Kontakt, pozwalająca Klientom i innym użytkownikom Sklepu na przesłanie do Sprzedawcy wiadomości.
 2. Z usługi formularza kontaktowego skorzystać można poprzez wejście na odpowiednią podstronę Sklepu - Kontakt, uzupełnienie danych w formularzu kontaktowym (imienia, adresu e-mail oraz treści wiadomości), oraz kliknięcie w przycisk Wyślij wiadomość.

 

 

§ 16
Newsletter.

 

 1. Usługa newslettera to usługa świadczona przez Sprzedawcę za pomocą poczty elektronicznej e-mail, pozwalająca użytkownikom Sklepu na otrzymanie automatycznych informacji o proponowanych przez Sprzedawcę lub partnerów Sprzedawcy produktach, nowościach i dostępnych promocjach.
 2. Użytkownik Sklepu może z usługi newslettera skorzystać poprzez podanie w stopce znajdującej się na każdej podstronie Sklepu imienia oraz adresu e-mail, właściwego do otrzymywania newslettera, zaznaczenie oświadczenia o akceptacji Regulaminu i Polityki prywatności oraz kliknięcie przycisku Zapisz się lub poprzez zaznaczenie odpowiedniego oświadczenia w Formularzu rejestracyjnym.
 3. Użytkownik Sklepu może w każdej chwili i bez wskazywania jakiejkolwiek przyczyny, zrezygnować z usługi newslettera. Aby tego dokonać należy przesłać do Sprzedawcy żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@eatyx.shop lub kliknięcie w link znajdujący się w każdym wydaniu newslettera.

 

§ 17
Regulamin Akcji Promocyjnej „Kod rabatowy”.

 

 1. Akcja Promocyjna „Kod rabatowy” umożliwia Klientom Sklepu, którzy wyrazili zgodę na newsletter zgodnie z postanowieniami § 16 Regulaminu, skorzystanie z kodu rabatowego w postaci elektronicznego kodu alfanumerycznego, który posiada indywidualne oznaczenie:
  1. indywidualną kombinacją liter/cyfr/znaków;
  2. datę ważności;
  3. informację tekstową o minimalnej kwocie zakupów uprawniającej do skorzystania z kodu rabatowego, jeśli taka została wyznaczona;
  4. wartości kodu rabatowego wyrażoną w procentach (kod procentowy).
 2. Kod rabatowy procentowy upoważnia do zakupu Produktów z oferty zamieszczonej w Sklepie z rabatem zamieszczonym na kuponie. 
 3. Wartość rabatu rozkłada się proporcjonalnie na wszystkie Produkty zamieszczone w Koszyku.
 4. Kod rabatowy nie łączy się z jakimikolwiek innymi ofertami promocyjnymi dostępnymi w Sklepie.
 5. Klientowi przysługuje prawo do jednokrotnego wykorzystania kodu podczas zakupów w Sklepie.
 6. Kody rabatowe nie łączą się. Klient podczas jednej transakcji może skorzystać wyłącznie z jednego kodu rabatowego. Kody rabatowe nie sumują się. Nie można wykorzystać dwóch kodów podczas jednych zakupów.
 7. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.
 8. Kody rabatowe nie są środkami płatniczymi, a jedynie rabatami procentowymi, udzielanymi przez Sprzedawcę.  
 9. Klient uaktywnia rabat dodając wybrany produkt z listy do Koszyka, a następnie wpisując kod  rabatowy w polu do tego przeznaczonym. Po wpisaniu poprawnego kodu oraz jego zaakceptowaniu, Klientowi udzielany jest rabat naliczany od aktualnej ceny detalicznej Produktu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. 
 10. Kod rabatowy nie może zostać wykorzystany po terminie ważności.
 11. Kod rabatowy nie może zostać wykorzystany przez osobę do tego nieuprawnioną, ani przez osobę, które weszła w jego posiadanie za pomocą oszustwa. 
 12. Produkty, które zostały zakupione w ramach promocji, mogą zostać zwrócone na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego.
 13. W przypadku zwrotu Produktów zakupionych w ramach promocji, Klient otrzymuje zwrot wartości Produktów widniejących na rachunku/fakturze.
 14. Wszelkie reklamacje dotyczące wad towarów lub ich zwrotów przy zakupach z użyciem kodu rabatowego będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Regulaminie.

 

 

§ 18
Opinie o Produktach.

 

 1. Wszystkie opinie Klientów na temat zakupionych Produktów w Sklepie są weryfikowane. Sklep pozyskuje opinie wyłącznie od osób, które rzeczywiście dokonały zakupu.
 2. Użytkownikowi Sklepu może zostać udostępniona opcja dodawania komentarzy pod różnymi treściami dostępnymi w Sklepie. W tym celu użytkownik Sklepu musi podać swoje oznaczenie oraz swój adres e-mail.
 3. Przekazanie przez użytkownika Sklepu komentarza do zamieszczenia w Sklepie poprzez użycie istniejącej funkcjonalności Sklepu, jest równoznaczne z wyrażeniem przez użytkownika Sklepu zgody na udostępnienie takiego komentarza w Sklepie oraz udzieleniem Sprzedawcy nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo lub terytorialnie licencji na udostępnienie takiego komentarza w Sklepie, obejmującej wszystkie pola eksploatacji niezbędne do takiego udostępnienia.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji w zakresie udostępnienia w Sklepie komentarzy użytkowników Sklepu, terminu ich udostępnienia oraz okresu, przez który pozostaną one udostępnione w Sklepie. Sprzedawca nie posiada jednak obowiązku kontrolowania i weryfikacji komentarzy.
 5. Sprzedawca jest uprawniony do udostępnienia komentarza użytkownika Sklepu w ramach Sklepu wyłącznie bez wprowadzenia w nich zmian.
 6. Jeśli Sprzedawca otrzyma urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze komentarza użytkownika Sklepu, ma prawo do uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 7. Jeśli Sprzedawca uzyska wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze komentarza użytkownika Sklepu, ma prawo do uniemożliwienia dostępu do tych danych, pod warunkiem niezwłocznego zawiadomienia użytkownika, który dodał komentarz o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.
 8. Niedopuszczalne jest umieszczanie w Sklepie lub przekazywanie za jego pośrednictwem treści sprzecznych z obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc, nakłaniających do popełnienia przestępstwa, jak również treści wulgarnych, ordynarnych, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, naruszających dobra osobiste, a także nieuprawnione korzystanie z cudzego wizerunku, naruszające dobre obyczaje i zasady netykiety oraz wszelkich działań, które narażałby na odpowiedzialność prawną Sklep lub mogłyby wyrządzić mu szkodę.

 

 

§ 19
Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

 

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Celem umożliwienia wykonania obowiązków, o których mowa w ust. 1 powyżej, prosimy o niezwłoczne informowanie Sprzedawcy o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu internetowego Klient może zgłaszać pisemnie na adres: eatyx Polska Sp. z o.o., AL. 3 MAJA 9, 30-062 KRAKÓW, mailowo pod adres sklep@eatyx.shop lub przy użyciu Formularza kontaktowego.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu internetowego.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona oraz o przyczynach opóźnienia.
 6. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu, Sklepu internetowego spowodowane w szczególności siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną użytkownika Sklepu internetowego.

 

 

§ 20
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; 
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php 
  oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. Ponadto Klient może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z umowy zawartej ze Sprzedawcą;
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą;
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§ 21
Dane osobowe w Sklepie.

 

 1. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności.
 2. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  1. dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług w Sklepie, agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych), operatorzy platform do wysyłki mailingów (Meta, Google, INIS),
  2. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora,
  3. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobów płatności obsługiwanych przez osoby trzecie, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym,
  4. inne podmioty – zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności lub w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na przekazanie innym podmiotom jego danych osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży w wybranej przez Klienta formie skutkuje brakiem możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

 

§ 22
Postanowienia końcowe.

 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, którymi mogą być w szczególności zmiany przepisów prawa lub zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres Klienta podany podczas zakładania Konta, składania Zamówienia lub zapisu do Newslettera, zawierającej załączoną nową treść Regulaminu. Klient uprawniony jest do rezygnacji z korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w wyniku zmian Regulaminu poprzez złożenie Sprzedawcy wyraźnego oświadczenia o takiej rezygnacji. W takim przypadku Sprzedawca jest zobowiązany do usunięcia Konta Klienta, który oświadczenie takie złożył. W przypadku, jeżeli Klient nie złoży oświadczenia o rezygnacji z korzystania usług Sprzedawcy w ciągu 14 dni od otrzymania wiadomości e-mail zawierającej informacje o zmianie Regulaminu, przyjmuje się, że zmiany takie akceptuje.
 3. Wszelkie prawa do treści zamieszczonych w Sklepie są zastrzeżone na rzecz Sprzedawcy. Wszelkie prawa własności intelektualnej do całości i dowolnej części Sklepu, w tym zawartych w nim treści, materiałów i informacji, w szczególności tekstów, rozwiązań nawigacyjnych, wyboru i układu prezentowanych treści, logotypów słownych i graficznych, interaktywnych aplikacji, materiałów audiowizualnych, kompilacji materiałów, zdjęć, ankiet, formularzy, wzorców oraz opracowań podlegają ochronie prawnej. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o których mowa powyżej, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów nie jest dopuszczalne, chyba że na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez Sprzedawcę.
 4. W przypadku naruszania Regulaminu przez użytkownika zarejestrowanego w Sklepie, Sprzedawca uprawniony jest, wedle swojego wyboru, do wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym umowy dotyczącej utrzymania Konta lub do zawieszenia świadczenia takich usług przez okres przez siebie wybrany. O wypowiedzeniu lub zawieszeniu Sprzedawca poinformuje użytkownika zarejestrowanego w Sklepie za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres podany przy rejestracji.
 5. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane w szczególności siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną użytkownika.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2023 r.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta.

 Załączniki:

Formularz odstąpienia